Posao u inostranstvu – sve što treba da znate ako želite da se zaposlite u EU

Neophodni papiri za posao u inostranstvu

Odlazak u inostranstvo je često privremena ili trajna potreba velikog broja klijenata. Bilo da je reč o zaposlenju, školovanju ili usavršavanju ili pak odlasku zbog ljubavi, braka – ili samo turistički – veliki je broj dokumenata i papirologije koju je potrebno pripremiti već prilikom podnošenja zahteva za vizu, a onda i za dozvole i ostala dokumenta koja vam mogu zatrebati.

Razlika u odnosu na turističku vizu jeste u tome što se ovde radi o preseljenju, pa morate da računate na to da će vam biti neophodna nešto veća logistika i više vremena i organizacije, kao i usluge koje nudi sudski tumač.

Plava karta i posao u inostranstvu za visokokvalifikovane radnike

Evropska unija uvela je 2009. godine takozvanu plavu kartu (Blue Card), svojevrstan pandan američkoj zelenoj karti (Green Card). Plava karta je boravišna i radna dozvola namenjena stručnjacima iz zemalja van Evropske unije koji se bave deficitarnim zanimanjima, a nemaju odgovarajuće uslove za uspešan rad u domovini. Ukratko, viza je namenjena univerzitetski obrazovanim ljudima koji žele da žive i rade u EU. Ukoliko posedujete preko pet godina radnog iskustva na stručnoj poziciji, možete konkurisati čak i ako nemate diplomu, ali imajte u vidu da će vaš put biti donekle teži nego akademski obrazovanim kandidatima.

Ono što će vam biti svakako neophodno – a u čemu vam mogu pomoći prevodilačke agencije – jeste prevođenje papira potrebnih za posao u inostranstvu, sa overom i bez nje.

Papiri za rad u inostranstvu

Spisak potrebnih dokumenata i papira za rad u inostranstvu, tj. dokumentacije za plavu kartu, je obiman, ali nije preterano kompleksan, posebno s obzirom na to da je cilj EU da privuče visokokvalifikovane radnike. Potrebna dokumentacija uključuje uglavnom dokumenta koja se dostavljaju kada se predaje zahtev za vizu za odlazak u željenu državu.

Uslovi i potrebna dokumenta za plavu kartu

 • Uslovi su isti za sve članice EU
 • Za pojedine države postoje posebni uslovi
 • Ugovor o radu na najmanje godinu dana
 • Godišnja bruto plata od oko 49.600 EUR ili 38.688 EUR u slučaju deficitarnih zanimanja
 • Priznata univerzitetska diploma ili univerzitetska diploma stečena u Nemačkoj
 • Državljanstvo zemlje van EU
 • Uverenje o neosuđivanosti

Treba uzeti u obzir da se svake godine objavljuje nova lista deficitarnih zanimanja i minimalna plata. Vodite računa o tome da je vaša minimalna plata suštinski vaše subjektivno mišljenje, ali i službenika. Ako se desi da je visina plate sporna i ugovor izgleda sumnjivo, konačnu odluku o validnosti ugovora donosi nemačka služba za zapošljavanje (Bundesagentur für Arbeit). Ne želite da se nađete u situaciji u kojoj je ta plata nerealna, ali ni da svoje kvalifikacije navedete u toj meri da poslodavac ne može da plati vaš porez ako služba oceni da vaša plata treba da bude veća od navedene. To jeste pipav deo procedure, ali, u suštini, ako idete na rad u inostranstvu, poslodavci će već znati šta treba da navedete.

Potrebna dokumenta su:

 • Potpisan ugovor o radu na minimum godinu dana sa odgovarajućom bruto zaradom i njegova kopija
 • Opis posla iz kojeg se jasno vidi da je neophodna univerzitetska diploma, odnosno ispunjen obrazac po propisu
 • Univerzitetska diploma, njen prevod i kopija
 • Važeći pasoš i dve biometrijske fotografije
 • Između 60 i 140 EUR za plaćanje plave karte ili potvrda da ste je već platili
 • Potvrda o zdravstvenom osiguranju
 • Popunjeni obrasci – zahtev za dozvolu za zapošljavanje i zahtev za izdavanje boravišne dozvole
 • Za plavu kartu ne postoji uslov znanja jezika, ali njega može da postavi poslodavac.
 • Plava karta važi od jedne do četiri godine sa mogućnošću produžetka, što zavisi od ugovora i toga da vam poslodavac produži ugovor.
 • Plava karta nije plave boje, već simbolično predstavlja standardizovanu EU boravišnu dozvolu

Upite za prevođenje dokumentacije za rad u inostranstvu najčešće dobijamo za sledeće kategorije:

 • prevođenje dokumentacije za rad u Nemačkoj
 • prevođenje dokumentacije za rad u Austriji
 • prevođenje dokumentacije za rad u Švajcarskoj
 • prevođenje dokumentacije za rad u Americi.

Posao u Nemačkoj – neophodni papiri

Nemačkoj nedostaju kvalifikovani radnici, pogotovo u malim i srednjim preduzećima. Prema podacima Instituta za istraživanje tržišta rada (Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung), nemačkoj ekonomiji je u trećem kvartalu 2018. falilo 1,24 miliona kvalifikovanih radnika. Ljudi sa prostora bivše Jugoslavije mogu na osnovu Šengenskog sporazuma da uđu u Nemačku i traže posao. Ipak, i kada uspete da ga pronađete, moraćete da se vratite u matičnu državu i tu podnesete zahtev. Zahtev se podnosi u ambasadi za radnu vizu, a posle odobrenja ona se u Nemačkoj menja za radnu i boravišnu dozvolu.

Državljani Republike Srbije koji žele da rade u Nemačkoj, po pravilu, obavezno moraju da imaju vizu. Viza je osnov na kom dobijate pravo da uđete u Nemačku. Tamo vam se na licu mesta izdaje boravišna dozvola u skladu sa svrhom boravka, ukoliko su ispunjeni svi uslovi.

Ulazak u Nemačku radi stručnog usavršavanja u međunarodnim kompanijama bez vize je takođe moguć, ukoliko stručno usavršavanje ne traje duže od 90 dana u toku jedne godine. Ako usavršavanje traje duže od 90 dana u godini, potrebna vam je nacionalna viza.

Oni koji žele da pohađaju strukovnu obuku u Nemačkoj (Berufsausbildung, ovde nije reč o studijama) moraju da dokažu da su završili nemačku školu u inostranstvu ili da već poseduju diplomu fakulteta. Uz to, kandidati treba da:

 • imaju manje od 25 godina
 • dokažu da imaju dovoljno finansijskih sredstava da se sami izdržavaju tokom boravka u Nemačkoj
 • imaju minimum dobro znanje jezika.

Ko ispuni pomenute kriterijume može da dobije vizu za traženje mesta za strukovnu obuku (Visum zur Suche nach einem Ausbildungsplatz) u trajanju od šest meseci.

Viza za traženje posla

Za ovu vizu aplicira svaka osoba za sebe, bez obzira na to da li je u braku ili ima decu. Jedini bitan kriterijum je to da li podnosilac ispunjava sve uslove za vizu, koji su sledeći:

 • Priznata univerzitetska diploma (ovo možete proveriti u bazi podataka Anabin)
 • Dokaz da imate finansijska sredstva da se izdržavate tokom tih šest meseci (novac mora da bude na računu sa ograničenim pravom raspolaganja)
 • CV na nemačkom i po nemačkom standardu
 • Motivaciono pismo na nemačkom (pročitajte ovde kako se piše motivaciono pismo po nemačkim očekivanjima)
 • Dokaz o prebivalištu za šest meseci
 • Osiguranje na šest meseci od trenutka ulaska u Nemačku (dostavlja se pri podizanju vize)
 • Prevod diplome sa overom sudskog tumača
 • Pored ovih dokumenta potrebni su naravno važeći pasoš i kopija istog, biometrijske slike i ispunjeni zahtevi za vizu
 • Svi dokumenti se dostavljaju u dva primerka, a njihov kompletni spisak možete da pogledate na sajtu ambasade.

Dokaz o finansijama može da bude garancija neke osobe koja već ima prebivalište u Nemačkoj ili račun u banci sa ograničenim pravom raspolaganja (Sperrkonto). Iznos novca koji se dokazuje je zapravo ono što vam je potrebno za egzistenciju tokom tog perioda (Existenzminimum). Ta cifra je 2019. godine iznosila minimum od 1.179 EUR mesečno, odnosno 7.074 EUR za šest meseci, a menja se svake godine.

Koja su tražena zanimanja za rad u Nemačkoj?

Kvalifikovanim zanimanjima se u Nemačkoj smatraju zanimanja za koja se diploma stiče posle najmanje trogodišnjeg stručnog obrazovanja. U Srbiji su to zanimanja koja prema Nacionalnom okviru kvalifikacija spadaju u nivo 3 i više (počevši od završene srednje škole sve do visoke škole strukovnih studija).

Za ta zanimanja neophodna je:

 • potvrda o nostrifikaciji
 • potvrda o istovetnosti ili rešenje o nedostatku kompetencija/neophodnosti sticanja dodatnih kvalifikacija

Možete da proverite sve uslove koji se tiču vašeg zanimanja na portalu Anerkennung in Deutschland.

Pored toga, u Nemačkoj postoje licencirana zanimanja za koja je obavezna potvrda o nostrifikaciji, koju izdaju nadležni organi u Nemačkoj.

U tu kategoriju spadaju sva zanimanja sa majstorskom diplomom i sva medicinska zanimanja.

Posao u Austriji – neophodni papiri

Licima koja nisu državljani Evropske unije potrebna je radna i boravišna dozvola za obavljanje svih vrsta zaposlenja, uključujući i rad kao au pair pomoć u kući.

Zahtev za izdavanje radne dozvole (Einzelsicherungsbescheinigung) podnosi budući poslodavac u Austriji PRE dolaska kandidata u zemlju.

Radna dozvola ne izdaje se za vreme poseta i turističkih boravaka u Austriji.

Ambasada ne posreduje pri pronalaženju radnog mesta u Austriji.

Ovo su neke od stranica/grupa na društvenim mrežama koje objavljuju konkurse za slobodna radna mesta:

Posao možete tražiti i u štampi. Postoji i eJobRoom, sa posebnom bazom podataka o slobodnim radnim mestima, a tu je EURES (EURopean Employment Services), kooperaciona evropska mreža preko koje možete tražiti posao širom Evrope.

Zakon o zapošljavanju stranaca detaljno reguliše preduslove i postupak za dobijanje radne dozvole (Einzelsicherungsbescheinigung), koja stranom državljaninu obezbeđuje pravo da radi u Austriji.

Radnu dozvolu izdaje austrijska Služba za zapošljavanje (AMS). Zahtev za izdavanje podnosi poslodavac u Austriji.

Po dobijanju radne dozvole – u zavisnosti od perioda važenja dozvole – potrebno je podneti zahtev za izdavanje boravišne dozvole ili vize za Austriju. Dobijanjem radne dozvole ne stiče se automatski pravo na boravak u Austriji!

Rot-Weiß-Rot-Karte za stručnjake u deficitarnim profesijama

Imigracioni model Rot-Weiß-Rot-Karte, osim visokokvalifikovanim kadrovima i kadrovima u profesijama od ključnog značaja, nudi mogućnost trajne imigracije i inostranim kadrovima sa dokazom o stečenoj stručnoj kvalifikaciji u nekom od deficitarnih zanimanja. Od značaja je i poznavanje nemačkog jezika.

Spisak traženih zanimanja se svake godine ažurira i objavljuje na platformi o migraciji Savezne Vlade.

Kategorije austrijske vize

 • Viza C (kraći boravak, npr. turističko putovanje ili posetu) omogućava ulazak u zemlje Šengenskog prostora i boravak od maksimalno tri meseca u periodu od šest meseci, počev od prvog ulaska u neku od zemalja potpisnica Šengenskog sporazuma.
 • Nacionalna viza D (duži boravak, boravišna viza) omogućava boravak od preko 90 dana bez prekida uz maksimalnu dužinu boravka od 180 dana po kalendarskoj godini. Uz nacionalnu komponentu ova viza omogućava i boravak od 90 dana u toku šest meseci u celokupnom šengenskom prostoru.
 • Viza A (aerodromski tranzit) omogućava državljanima zemalja kojima je potrebna aerodromska tranzitna viza da između dva leta borave u međunarodnoj tranzitnoj zoni na aerodromu, ali im ne omogućava ulazak na državnu teritoriju dotične zemlje. Ova viza potrebna je državljanima Avganistana, Bangladeša, Eritreje, Etiopije, Gane, Iraka, Irana, Demokratske Republike Konga, Nigerije, Pakistana, Sirije, Somalije i Šri Lanke.
 • Za svaki vid boravka dužeg od šest meseci potrebna je boravišna dozvola.

Opšti uslovi za podnošenje zahteva za vizu

 • Pasoš ili putna isprava koja važi najmanje još tri meseca nakon isteka vize uz fotokopiju (prva strana i poslednja šengenska viza), stari tj. istekli pasoš.
 • Fotografije za pasoš.
 • Svi zahtevi za izdavanje viza moraju sadržati dve biometrijske fotografije u boji, bez obzira na uzrast podnosioca zahteva, pa i za odojčad, a fotografije treba da ispunjavaju sledeće kriterijume:
  • ne smeju da budu starije od šest meseci
  • svetla pozadina
  • veličina 3,5 x 4,5 cm
  • lice mora da pokriva dve trećine površine fotografije
  • pogled pravo, neutralan izraz lica, zatvorena usta.
 • Obrazac zahteva za vizu, popunjen i potpisan, za svakog podnosioca zahteva bez obzira na uzrast. U pojedinim slučajevima može da se zahteva dodatni obrazac i dodatna fotografija. Obrazac zahteva za vizu mora da bude popunjen na nemačkom ili engleskom jeziku.
 • Putno zdravstveno osiguranje koje ispunjava sledeće kriterijume:
  • važi u svim potpisnicama Šengenskog sporazuma (ne samo u Austriji – austrijska E-Card nije dovoljna!)
  • pokriva sumu od najmanje 30.000 EUR
  • period važenja osiguranja mora da se podudara sa važenjem vize
  • sedište osiguravajućeg društva mora da bude u Austriji ili drugoj zemlji članici Evropske unije

Svi podnosioci zahteva obavezni su da lično dođu u Ambasadu.

Opšti uslovi za podnošenje zahteva za vizu ‒ v. viza C (uključujući i potvrdu o zaposlenju, odnosno statusu u Srbiji)

U vezi sa ovom stavkom se napominje i to da nosilac vize D, izdate od strane Austrije ili neke druge zemlje potpisnice Šengenskog sporazuma, na osnovu te vize i važeće putne isprave ima pravo da se do tri meseca u periodu od šest meseci slobodno kreće na državnoj teritoriji preostalih zemalja potpisnica Šengenskog sporazuma.

Proverite da li ste spremili sva dokumenta. Sva dokumenta obavezno se predaju u originalu i sa fotokopijom!

Ambasada zadržava pravo da zahteva dodatna dokumenta.

Posao u Švajcarskoj – neophodni papiri

Dole navedeni uslovi su preneti i prevedeni sa zvaničnog sajta i predstavljaju osnovna pravila koja se odnose na sve strance koji žele da rade u Švajcarskoj, a nemaju državljanstvo EU/EFTA zemlje. Dakle, odnosi se na sve poslodavce koji žele da zaposle radnike izvan EU.

 • Lica se prihvataju kada je to u opštem ekonomskom interesu.
 • Autorizacija se odobrava samo ukoliko utvrđene kvote nisu popunjene.
 • Državljani trećih zemalja mogu biti angažovani samo ako ne može da se pronađe niko sa jednakim kvalifikacijama u Švajcarskoj ili državi članici EU/EFTA.
 • Prihvataju se samo menadžeri, stručnjaci i drugi kvalifikovani radnici. „Kvalifikovani radnici“ prvenstveno su nosioci visokoškolskih kvalifikacija (diploma univerziteta ili univerziteta primenjenih nauka) koji poseduju specifičnu tehničku ekspertizu i nekoliko godina profesionalnog iskustva. Kriterijumi za integraciju se takođe uzimaju u obzir pri izdavanju boravišnih dozvola: sposobnost prilagođavanja novom zanimanju i društvenom okruženju, jezičke veštine i starosna dob.
 • Plata i uslovi rada takođe moraju biti ekvivalentni onima koji se odnose na švajcarske stanovnike.

Postoji odgovarajuća procedura koju poslodavac mora da obavi kako bi dobio odobrenje da zaposli radnika koji dolazi van EU i kako bi taj radnik mogao da dobije radnu dozvolu i trajni boravak u Švajcarskoj. Detalje propisane procedure možete pogledati na sajtu ambasade. Osobe koje ne poseduju visoko obrazovanje i vrlo specifične veštine dosta teško dobijaju radnu dozvolu. Postoje i određene grupe zanimanja za koje ne treba diploma univerziteta, a koja su deficitarna u Švajcarskoj (medicinsko osoblje, električari, vozači, kuvari, konobari, frizeri…), i za njih je moguće lakše dobiti radnu dozvolu.

Zapošljavanje stranih radnika od strane poslodavca u Švajcarskoj podleže odobrenju. Generalna procedura je da poslodavac preduzme neophodne korake sa nadležnim kantonalnim službama u Švajcarskoj kako bi dobio neophodno odobrenje.

Sledeća dokumentacija je neophodna uz predaju zahteva za ulaznu vizu za rad u Švajcarskoj:

 • odobrenje kantonalne službe (original ili kopija)
 • važeći pasoš (original)
 • novija fotografija
 • taksa za vizu

Ukoliko vaš radni boravak u Švajcarskoj ne prelazi 90 dana, trebalo bi da kontaktirate švajcarsko predstavništvo u Beogradu.

Uredba o tarifama koje se primenjuju shodno zakonu o strancima (tarifa Letr, Oem-Letr, RS 142,209) kao i Zakonik o vizama definišu tarife koje se naplaćuju. Iznosi se naplaćuju u valuti koju određuje švajcarsko predstavništvo.

Taksa za ulaznu vizu za rad u Švajcarskoj se plaća prilikom predaje zahteva i ne refundira se. Ukoliko povučete zahtev ili zahtev bude odbijen, iznos takse se ne vraća. Ova taksa iznosi 60 EUR.

Švajcarsko predstavništvo zadržava pravo da prilagodi iznose taksi u svakom trenutku u odnosu na kursne razlike.

Nadamo se da će vam ovaj tekst pomoći da ostvarite svoje planove.

Srećno!